Algemene Voorwaarden

PERGAMON AUCTIONS deelt hierdoor mee aan allen die aan de veiling deelnemen, dat de veiling wordt gehouden onder de hieronder vermelde algemene voorwaarden en dat eenieder die aan de veiling deelneemt als inbrenger of als koper daardoor te kennen geeft dat hij de toepassing van deze voorwaarden volledig aanvaardt.

Algemene voorwaarden koper

1. Zitdag

De openbare verkoping heeft plaats bij internetbieding en/of bij geschreven en telefonische bieding. De toewijzing geschiedt aan de meestbiedende, per lot, tegen contante betaling. Ten tijde van de veiling dient de koper zijn naam, adres, telefoonnummer, identiteitskaartnummer en kredietkaartgegevens geregistreerd te hebben middels de veilingplatformen Invaluable en Drouot.

2. Verbintenis van de bieder

Door zijn bod verbindt elke bieder zich om de te koop gestelde goederen voor de door hem geboden prijs aan te kopen. Nochtans heeft hij geen verhaal indien de verkoping om gelijk welke reden wordt gestaakt.

3. Leiding van de verkoopsverrichtingen

De verkoopsverrichtingen gebeuren onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. De veilingmeester heeft onder meer het recht: het minimum van ieder bod te bepalen, de verkoping te staken zonder desbetreffend aan de bieders uitleg te geven, gelijk welk lot te verdelen, samen te voegen of terug te trekken uit de veiling. In geval een limietprijs werd vastgesteld door de inbrenger/verkoper, heeft PERGAMON AUCTIONS het recht voor rekening van de inbrenger/verkoper op te bieden.

4. Koper bij lastgeving of sterkmaking

De koper kan een lastgever aanwijzen, op voorwaarde dat hij deze aan de veilingmeester dadelijk na afloop van de veiling opgeeft. De koper staat in voor de handelingsbekwaamheid van zijn lastgever; eenieder blijft aansprakelijk voor zijn aankoop, ook al wordt een ander als koper opgegeven.

5.Waarborg

De toewijzing zal geschieden zonder volstrekte waarborg - omtrent onder meer authenticiteit - vanwege PERGAMON AUCTIONS. De goederen worden verkocht in de staat waarin zij zich bevinden op de plaats van bezichtiging en veiling en zonder volstrekte waarborg. De kopers worden geacht de goederen en kunstvoorwerpen voldoende te hebben bezichtigd en onderzocht en hun bod met kennis van zaken te hebben gedaan. De schattingprijzen zoals vermeld in de catalogus worden door het veilinghuis enkel ten informatieve titel verstrekt. Er geldt geen retourrecht.

6. Hoofdelijkheid en ondeelbaarheid

Alle verplichtingen die uit de verkoop voortvloeien, rusten van rechtswege hoofdelijk en ondeelbaar, zowel wat de rechtspersonen als wat de natuurlijke personen betreft, op al degenen die voor gezamenlijke rekening kopen, op de uiteindelijke koper en degenen die voor hem gekocht hebben, op de borgen onderling en degenen voor wie zij zich borg stellen, alsook op de erfgenamen en rechtverkrijgenden van elk der bedoelde personen.

7. Betaling van de koopprijs en de kosten door de koper

Onmiddellijk na de veiling moet de koper de koopprijs, vermeerderd met de in de catalogus vermelde toeslag op de toewijzingsprijs aan PERGAMON AUCTIONS betalen.
Bovendien geeft ieder lot aanleiding tot inning van administratiekosten ten bedrage van € 2 vermeerderd met het eventueel volgrecht op een origineel kunstwerk, toegewezen vanaf € 2.000, en wel als volgt: 4% van het deel van de toewijzingsprijs tot en met € 50.000,00; 3% van het deel van de toewijzingsprijs van € 50.000,01 tot en met € 200.000,00; 1% van het deel van de toewijzingsprijs van € 200.000,01 tot en met € 350.000,00; 0,50% van het deel van de toewijzingsprijs van € 350.000,01 tot en met € 500.000,00; 0,25% van het deel van de toewijzingsprijs boven € 500.000,01. Het volgrecht mag evenwel nooit meer bedragen dan € 12.500,00.
Het tarief van de eerste schijf, namelijk 4%, moet worden toegepast op het volledige bedrag dat binnen deze schijf valt. Betalingen kunnen uitsluitend gebeuren via overschrijvingen op de bankrekening van PERGAMON AUCTIONS. Cash betalingen zijn mogelijk tot een maximumbedrag van € 2.999,00. Betaling met kredietkaart brengt een meerkost met zich mee van 1,50%.

8. Schuldvergelijking - schuldvermenging

De koper kan zich niet beroepen op schuldvergelijking, noch op schuldvermenging, noch op artikel 1653 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek in verband met de stoornis van de koper.

9. Herveiling - rouwkoop

Indien de koper, degene aan wie een goed is toegewezen, de borg en/of de opgegeven lastgever in gebreke blijven de in deze voorwaarden voorgeschreven verplichtingen onmiddellijk te vervullen of aan één van de verkoopsvoorwaarden onmiddellijk te voldoen, dan kan het goed ten laste van hem aan wie het is toegewezen, weder verkocht worden bij rouwkoop. De wederverkoop geschiedt onder toezicht van de reeds aangezochte gerechtsdeurwaarder, onder dezelfde veilingvoorwaarden. De in gebreke gebleven koper is gehouden tot betaling van het verschil tussen de prijs waarvoor hij heeft gekocht en die van de herveiling, zonder dat hij het eventuele overschot kan vorderen in geval de herveiling een hogere verkoopprijs oplevert. Dat overschot komt ten goede aan de inbrenger/ verkoper of aan de massa van de samenlopende schuldeisers. De rouwkoper is daarenboven gehouden tot de betaling van de kosten veroorzaakt door zijn verzuim en door de herveiling, alsmede van de andere kosten van welke aard ook, onverminderd schadevergoeding om welke reden ook, onverminderd de toepassing van de strafwet mocht daartoe aanleiding zijn, en de vergoeding van protest, disconto en andere kosten.

10. Eigendomsovergang - maatregelen tot bewaring

Vanaf de toewijzing is het risico voor rekening van de koper. Het goed wordt overgedragen in de staat waarin het zich bij de toewijzing bevindt, met alle zichtbare en verborgen gebreken. Onmiddellijk na toewijzing wordt het goed met de meeste zorg bewaard. De koper dient echter alle nuttige maatregelen te nemen tot bewaring van het goed. Vanaf de toewijzing blijven de goederen nog enkel ter plaatse op risico en ten laste van de koper, die alleen verantwoordelijk is voor het door hem aangekochte goed.

11. Staat van de goederen - bezichtiging

Daar de goederen en de kunstvoorwerpen te bezichtigen zijn voor de verkoping en de verkoopsvoorwaarden ter kennis werden gebracht, wordt de koper geacht volledig, persoonlijk en op eigen verantwoordelijkheid ingelicht te zijn over de staat en de authenticiteit van de goederen. Hij heeft geen verhaal tegen PERGAMON AUCTIONS, de optredende gerechtsdeurwaarder of de veilingmeester wegens vergissing, onnauwkeurigheid of verzuim in de beschrijving van de goederen en de kunstvoorwerpen, noch wegens enig ander materieel gebrek aan de goederen en de kunstvoorwerpen. Alle gegevens betreffende de goederen en de kunstvoorwerpen in de catalogi, de advertenties, de brochures of gelijk welke andere geschreven mededelingen van PERGAMON AUCTIONS, en met name de beschrijving en/of de oorsprong of echtheid ervan, worden slechts als inlichting en onder alle voorbehoud verstrekt. Noch PERGAMON AUCTIONS, noch de instrumenterende gerechtsdeurwaarder nemen daarvoor enige verantwoordelijkheid op zich. De veiling wordt voorafgegaan door een tentoonstelling gedurende dewelke PERGAMON AUCTIONS fysiek of op afstand ter beschikking van het publiek zullen staan om naar beste vermogen en weten inlichtingen te verstrekken; de tentoonstelling heeft tot doel een nauwkeurig onderzoek van de staat van bewaring en de kwaliteit en de authenticiteit van de goederen mogelijk te maken evenals een toelichting over de eventuele gebreken of onjuistheden in de beschrijvingen uit de catalogus te geven. Daarenboven kan het publiek een beroep doen op PERGAMON AUCTIONS of een deskundige door de liefhebber gekozen, met het oog op een diepergaand onderzoek, gedurende de gehele duur van de tentoonstelling. PERGAMON AUCTIONS is niet bereid tot terugname, indien de omschrijving in de catalogus tijdens de veiling werd herroepen en de nieuwe omschrijving mondeling aan het publiek werd verstrekt. Elke bezoeker is aansprakelijk voor de schade die hij aan de tentoongestelde voorwerpen en loten aanbrengt, ook wanneer dit toevallig en/of onvrijwillig gebeurt. Ook de bepalingen van artikel 2280 van het Burgerlijk Wetboek zijn op deze openbare verkoping van toepassing.

12. Ingenottreding - afhaling

De koper die de koopprijs en de kosten volledig heeft betaald, treedt in het genot van het verkochte goed. Bij de afhaling is de voorlegging van een aankoopbewijs verplicht. Behoudens uitdrukkelijke instemming van PERGAMON AUCTIONS zal geen enkel lot worden afgeleverd voor de integrale betaling van de koopprijs en de kosten. De schade aangericht bij het afhalen of verplaatsen van de goederen is ten laste en voor rekening van de koper. Als de termijn van afhaling is verstreken, zal een intrest van 1% per maand op de toewijzingsprijs aangerekend worden, met een minimum van € 5 per dag en per lot (voor administratie- en stockagekosten). Bovendien kunnen PERGAMON AUCTIONS niet aansprakelijk gesteld worden in geval van diefstal, brand, ongeval of iedere schade die aangericht zou kunnen worden aan niet afgehaalde loten na het verstrijken van de termijn van afhaling. Op verzoek van de koper kunnen PERGAMON AUCTIONS, op kosten en risico van de koper, instaan voor de verzending van de voorwerpen. Alle kosten van vervoer, douane, verzekering, kortom alle formaliteiten en transport, zijn ten laste van de koper. Dergelijke verzending van aangekochte goederen aan de koper wordt in geen geval door het Veilinghuis verzekerd, tenzij dit schriftelijk anders werd overeengekomen.

13. Terugbetaling

In geval PERGAMON AUCTIONS, om welke reden ook, gehouden is tot terugbetaling van de aan hem reeds betaalde gelden, zal hierop hoegenaamd geen intrest kunnen worden aangerekend.

14. Telefonische opdrachten

Tijdens de veiling kan een telefonisch bod uitgebracht worden. Een telefonische oproep kan aangevraagd worden via het veilingplatform Drouot. De mogelijkheid om schriftelijk, telefonisch of online te bieden is een gratis dienstverlening die geen enkele aansprakelijkheid in hoofde van PERGAMON AUCTIONS met zich brengt. PERGAMON AUCTIONS kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden indien voorkomend een telefoonverbinding niet tot stand kan komen, zoals door technische storing of onbereikbaarheid van de kandidaat koper.

15. Schade

Elke bezoeker is aansprakelijk voor de schade die hij aan de tentoongestelde goederen aanbrengt. Beschadigde goederen zullen mits herstel in hun oorspronkelijke staat hersteld worden voor rekening van de aansprakelijke bezoeker, waarbij eventueel een waardevermindering eveneens in rekening kan gebracht worden.

16. Bevoegde rechtbank

Alle geschillen in verband met de verkoping vallen in voorkomend geval onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Gent, ongeacht de woonplaats van de partijen. Voor geval een beroep wordt gedaan op vertalingen van deze voorwaarden van verkoop, prevaleert de Nederlandstalige tekst.

Algemene voorwaarden inbrenger

 1. PERGAMON AUCTIONS handelt in ieder opzicht met betrekking tot alle voor verkoop ingebrachte goederen, als exclusief tussenpersoon van de inbrenger die dergelijke goederen met het oog op verkoop bij PERGAMON AUCTIONS aflevert. PERGAMON AUCTIONS verkoopt als commissionair in eigen naam en voor rekening van de inbrenger, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Het aanvaarden van goederen verplicht PERGAMON AUCTIONS er niet toe om deze in veiling te koop aan te bieden.
 3. Een met de inbrenger af te spreken commissie wordt door PERGAMON AUCTIONS afgenomen op de bekomen hamerprijs.
 4. Geen enkel voorwerp ingeschreven voor veiling kan door de inbrenger worden teruggenomen. De voorwerpen worden onherroepelijk toegewezen in de veiling aan de laatste bieder zonder dat enige beperking kan opgelegd worden aan PERGAMON AUCTIONS tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen zoals in de vorm van een minimumprijs.
 5. De inbrenger bevestigt dat de ingeleverde goederen zijn rechtmatige eigendom uitmaken. Hij verklaart bovendien PERGAMON AUCTIONS van alle verantwoordelijkheid van welke aard ook te ontslaan in geval van verkoop in veiling van de door hem ingebrachte goederen. De inbrenger zal PERGAMON AUCTIONS volledig schadeloos stellen in geval van klachten en betwistingen die zouden ontstaan in verband met de in zijn opdracht door PERGAMON AUCTIONS verkochte of nog te verkopen goederen. In geval goederen deel zouden uitmaken van diefstal of onderhevig aan een (hangende) gerechtelijke beslissing blijft de inbrenger altijd verantwoordelijk voor de terugbetaling aan PERGAMON AUCTIONS van de netto opbrengst uit verkopen, dit op eenvoudig verzoek. Alle goederen worden aanvaard zonder minimumprijs tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.
 6. In geval goederen in veiling een overeengekomen start- of minimumprijs niet bereiken, worden ze ingehouden. PERGAMON AUCTIONS zal deze stukken opnieuw aanbieden op de After Sale die begint na de live veiling. Desgevallend kan PERGAMON AUCTIONS deze goederen opnieuw aanbieden op een of andere volgende veiling met een nieuwe minimumprijs tot 50% op de initiële start- of minimumprijs. Voor goederen met een waarde van minder dan € 500 worden geen minima aanvaard tenzij anders overeengekomen. Voor alle goederen die na verwittiging vanwege PERGAMON AUCTIONS niet binnen de 21 dagen worden afgehaald door de inbrenger, worden bewaringskosten aangerekend pro rata van € 5 per dag per kavel. PERGAMON AUCTIONS behoudt zich het recht voor deze goederen te verkopen na hiervan de inbrenger voorafgaandelijk op de hoogte te hebben gesteld om eventuele (bewarings)kosten te recupereren.
 7. De toezending van goederen aan PERGAMON AUCTIONS dient franco te geschieden. Alle kosten van vervoer, douane, verzekering, etc. zijn ten laste van inbrenger. Indien PERGAMON AUCTIONS ontvangen goederen terugzendt naar de inbrenger, gebeurt dit alleen en uitsluitend op risico en kosten van deze laatste. Deze terugzendingen worden in geen geval door PERGAMON AUCTIONS verzekerd, tenzij dit schriftelijk anders werd overeengekomen.
 8. PERGAMON AUCTIONS zal de inbrenger de netto-opbrengst van de verkoop uitbetalen na afhouding van haar commissie en eventuele andere overeengekomen kosten zoals restauratie, expertise, transport, etc. dit voor zover de PERGAMON AUCTIONS voorafgaand reeds volledige betalingen ontving van de koper(s). In geval van twijfel omtrent de solvabiliteit van de koper en/of betwisting over omschrijving of aard van een voorwerp of om welke reden ook, heeft de PERGAMON AUCTIONS het recht de betaling aan de inbrenger zolang uit te stellen tot de betaling van de koper bekomen is.
 9. De inbrenger geeft PERGAMON AUCTIONS de toelating van de door hem ingebrachte goederen te verkopen tegen verkoopsvoorwaarden die PERGAMON AUCTIONS het meest aangewezen toeschijnen.
 10. Alle mondelinge afspraken die niet schriftelijk door PERGAMON AUCTIONS bevestigd worden zijn zonder waarde.
 11. De inbrenger dient, wanneer hij btw-plichtige is en als dusdanig goederen verkoopt op voorhand alle nodige gegevens voor facturatie aan PERGAMON AUCTIONS te verstrekken.
 12. De uitbetaling geschiedt vanaf vier weken nadat de goederen in veiling worden gebracht, verkocht en betaald werden door de koper.
 13. De teruggave van het consignatiedocument is noodzakelijk voor de afhaling van de goederen bij terugname.
 14. Het consignatiedocument geldt als basisovereenkomst en is bijgevolg niet geldig als expertiseverslag. In de periode tussen het opmaken van het document en het in veiling brengen van de goederen kunnen veranderingen, wijzigingen allerhande worden toegevoegd of weggelaten aan de initiële beschrijving, schatting- en/of minimumprijs.
 15. Alle geschillen in verband met de verkoping vallen in voorkomend geval onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Gent, ongeacht de woonplaats van de partijen. Voor geval een beroep wordt gedaan op vertalingen van deze voorwaarden van verkoop, prevaleert de Nederlandstalige tekst.